شب،سکوت،کویر... ناگهان زیر پایم چاهی دهان گشود! سقوط کردم.چاه "ویل" بود. ویل،"وای "! ناگهان روزنه ای از زیر، پدیدار شد. روزنه ای بر سقف آسمان این جهان. لحظه ای گذشت و لحظاتی. به زمین افتادم. پیرامونم را نگریستم. باز کویر! خلوت و هولناک و بی کس! و من پرنده ای مجروح، در قلب تافته ی کویر! http://desert-1984.mihanblog.com 2020-06-01T10:30:08+01:00 text/html 2013-11-15T08:22:48+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری کتابهایی که می خوانم http://desert-1984.mihanblog.com/post/97 <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">زندگی یعنی سیرک. بچه شیرهای کوچولو که شلاق بر تنشان می چسبد تا به حلقه آتش نگاه کنند، تکه ای گوشت نیم پز آبدار، یک شلاق، حلقه آتش، مربی، گوشت، شلاق، نگاه، مربی، شلاق، اشک، و بعد اراده ی پریدن. بچه شیرها زود یاد می گیرند که از حلقه آتش بگذرند، روزی می رسد به زودی که شلاق بر تنشان فرود نمی آید، ولی حرکت شلاق بر هوا و ترکیدنش بر زمین همه ی درد کودکی را باز می گرداند تا شیر خسته از حلقه بگذرد که شب بتواند تنهایی اش را مرور کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span> <div><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></div><div><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; text-shadow: none; "><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; text-shadow: none; ">تماماً مخصوص- عباس معروفی</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; text-shadow: none; "><o:p></o:p></span></p></span></div> text/html 2013-10-04T15:48:19+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری سالگرد http://desert-1984.mihanblog.com/post/96 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">یک سال گذشت و من به پاس گذشت این یک سال، یک ثانیه پلک نمی زنم و نفس نمی کشم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; "><span>&nbsp;</span>یک دقیقه سکوت می کنم و اخم می کنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; "><span>&nbsp;</span>یک ساعت راه می روم و فکر می کنم. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">... سالگرد تمام می شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">با مشتهایم چشم هایم را می مالم و نفس عمیقی می کشم. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">با اولین کسی که می بینم از اولین لطیفه ای که به خاطر می آورم می گویم و اول هم خودم می خندم.<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;text-shadow:auto;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span>&nbsp;</span>بعد شروع می کنم به دویدن تا دیگر تمرکز فکر کردن نداشته باشم و بتوانم یک سال دیگر را هم پشت سر بگذارم</span> text/html 2013-09-14T13:45:53+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری غریب آشنای 3 http://desert-1984.mihanblog.com/post/95 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; text-shadow:auto;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">مگر تو را به خواب ببینم، مثل پشت گوشم؛ آن زمان که دو آیینه به هم خیره شدند.</span> text/html 2013-08-12T14:28:38+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری مردان مشتری، زنان خورشیدی2 http://desert-1984.mihanblog.com/post/94 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; text-shadow:auto;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">فقط مردهای کودن و ناتوان جنسی هستند که می توانند یک رابطه ی دوستانه ی ایمن با یک زن برقرار کنند... و البته اگر زنی از مردی با چنین خصوصیاتی خوشش نیاید یا باید خطر کند یا قید رابطه ی دوستانه با مردان را بزند.</span> text/html 2013-07-28T13:01:46+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری مردان مشتری، زنان خورشیدی 1 (یادگاری) http://desert-1984.mihanblog.com/post/93 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; text-shadow:auto;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">در که باز می شود آویز بالای در صدایش توی سفره خانه می پیچد. تسبیح شاه مقصود بین انگشتان کشیده ی مومنی ذکر می گوید و عطر پیراهن من در آن سوی آبها همانند نوای آویز و ذکر شاه مقصود دیگر یادآور هیچ کس و هیچ چیزی نیست. استحاله ی من است در واژه ای به نام حسرت که در دل مردان این سرزمین جا خوش کرده است.</span> text/html 2013-07-17T00:46:06+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری آوار http://desert-1984.mihanblog.com/post/88 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>“مواظب خودت باش” ؛ <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تنها بازمانده از تمام عاشقانه هایی است كه در هوای تو و من در آمد و رفت بودند. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2013-07-02T01:53:02+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری برهنگی خیال http://desert-1984.mihanblog.com/post/87 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اگر می دانستی كه چه مسئولیت سنگینی بر دوش داری هرگز&nbsp; شانه هایت را برهنه نمی كردی.<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>بدان و آگاه باش كه چشمان تیزبین سرنوشت تو را نادیده نخواهد گرفت. تو پاسخگوی همه ی آن چیزهایی هستی كه گمان داری هرگز نبوده ای. اما چه كسی به خیالات تو وقعی می گذارد؟! تو محكومی به انسان بودن و باقی مكاتب همه كشك است. واقع گرایی بوی آرمان گرایی گرفته و آرمان گراها به پوچی بی و حد ومرزی رسیده اند كه سر از پا نشناخته گویا تا قیام قیامت صحراهای اساطیری را در خواهند نوردید. زمینی ها به آسمان پرگشوده اند و پروانه ها ی صوفی در حسرت پیله، شهامت بازی با آتش را از دست داده اند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در چنین همهمه ای تو از سبك خود تقلید می كنی و به پیرهن نخ نما شده ی استقلال مفتخری. چرخ دنده های زمان تو را در هم چرخیده است و تو پا به پا می كنی لبه ی یك استخر كم عمق و رویای اقیانوس از وجود موجه ات یك رمانتیك ساخته با مایو و كلاه و عینك شنا كه وجاهت یك قواص را هم ندارد. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برهنگی ات مرا می آزارد ای جان! برو لباسهای زمستانی ات را تن كن كه عجیب در آنها با ابهت می شوی. به درك كه آفتاب سینه كش دیوار است! من خبر از طلوعی دیگر دارم كه جهت نمی شناست و گرمایش منافاتی با شال گردنت ندارد. تن به این خیال كه می گویم بسپار و چشم بند از چشمان اسب عصاری باز كن! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><o:p></o:p></span></p> text/html 2012-12-16T02:02:37+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری پاییز http://desert-1984.mihanblog.com/post/86 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">پاییز بی رحمی بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">حسن یوسف توی گلدان تازه اش ریشه نگرفت و آرام آرام، آنقدر برگهایش ریخت تا خشک شد. مرغ عشق ماده توی لانه خزید و آنقدر آن تو ماند و دانه نخورد تا مرد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">حالا گلدان تازه با شاخه های خشکیده ی حسن یوسف کنار پنجره ی اتاقم چپ چپ نگاهم می کند و مرغ عشق نر، گوشه ی قفس کز کرده و نمی دانم در چه فکری است. پاییز ذوقم را کور کرده... نمی دانم چطور کورمال کورمال از پس شبهای زمستان بربیایم.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2012-08-23T15:35:29+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری شبح http://desert-1984.mihanblog.com/post/85 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">می ترسم. می پرم از خواب.قلبم می کوبد. عضلاتم سفت شده. گویا وقت پریدن ازخواب تکانی خورده ام که بیدارش کرده است. می پرسد: خواب بد دیدی؟ بغض کرده ام. صدایی به سختی از گلویم بلند می شود مثل یک ناله شاید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">می رود برایم یک لیوان آب سرد از یخچال می آورد. می نشینم و لیوان آب را از دستش می گیرم و کمی می نوشم. دراز می کشم و یک جوری خودم را مچاله می کنم لای ملحفه و بازوانش.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">دلم قرار ندارد. زودتر از من فهمیده که راه نجاتی نیست. بهش برات شده که شب آخر است. تقدیر عجب زوری دارد!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">ظهر فردا وقتی توی پیچ کوچه می پیچم، صدایم می کند. برمی گردم. با دوربین موبایلش ازم عکس می گیرد. او هم می داند که دیگر برنمی گردم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">می روم که بمیرم. می روم و می میرم. و مردنم را هنوزاهنوز باور نکرده ام. بر این خیالم که پشت تقدیر را زمین زده ام. حتی وقتی کسی نمی بیندم و به راحتی ازم رد می شود فکر می کنم هنوز هستم. وقتی روی سخن هیچ کسی با نیست ... وقتی صدایم را کسی نمی شنود... وقتی ازم جلو می زنند یا ازم عقب می مانند...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">لطیفه هایم برای کسی خنده دار نیست. کنایه هایم گوش کسی را تکان نمی دهد. گریه ام دلی را نمی لرزاند. اینها همه دلیل بر نبودن و مردنم است و برای من دلیلی بر نبودن و مردنم نیست. آخر وقتی می شود بی هوا نفس کشید چطور مردن را باید باور کرد؟&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2012-07-23T15:33:30+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری .... http://desert-1984.mihanblog.com/post/84 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">لبهایش را با لبهایم می دوزم تا نگوید که نگویم، که بشود بدین ترفند بغض را فرو خورد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">با خودم در جدالم و بازوانم را به دورش بیشتر و تنگ تر می پیچم. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">اشک از کنج چشم بهم فشرده ام<span>&nbsp; </span>سر می خورد و لابلای دوستت دارم ها گم می شود... نشئگی می آید... پرچم سپید را بالا می برم...خودم را رها می کنم؛ مثل یک ماهی که سرانجام به دریا راهی جسته است. </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; "><span>&nbsp;</span>می گذارم که بگوید... که بشنوم... حالا دیگر بغضی در میان نیست. می شود بی مهابا شنید وُ شنید وُ شنید. <span>&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; mso-bidi-language:FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; "><span>&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> text/html 2012-05-28T14:55:19+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری روز تولد 3 http://desert-1984.mihanblog.com/post/83 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">تولدت مبارک!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">از اینکه به سن قانونی رسیده ای خوشحالی. هفده سال پیش در چنین روزی صدای اذان ظهر که به گوشم رسید تو به دنیا آمدی؛ یک روز خاطره انگیز برای من و مادرت. مادر بعد از نه ماه که تو را با خود حمل می کرد، بعد از یک شب پر از درد و انتظار تو را در کنار خود داشت و الان هفده سال از آن روز گذشته است و تو خوشحالی که می توانی رأی بدهی. به سن قانونی رسیده ای و رأی و امضایت ارزش دارد. ولی من فکر نمی کنم که قبل از امروز فکر تو بی ارزش بوده... امروز یک دختربچه ی سه ساله را دیدم که با گریه می گفت من رنگ زرد را دوست دارم و مادرش برایش قرمز خریده بود و من فکر کردم همیشه برای انتخاب تو احترام گذاشته ام.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">من خودم وقتی به سن قانونی رسیدم بدترین تصمیم هایم را گرفتم و اولین امضاهایم، زمین و خانه ی موروثی ام را که شاید امروز برای شما سرمایه ای بود از دستم ربودند. احساسم بر عقلم چیره بود. فکر نکنی می خواهم پند و اندرز داده باشم... نه. فقط امیدورام که درباره ی هر چه انتخاب می کنی خوب فکر کنی. آینده از توست و دیگر تو و هم سن و سالهای تو، ریحانه و سارا و شبنم هستید که صاحب این دنیایید. سکان در دست شماست و سلامت جامعه در گرو انتخاب شما.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">مارال جان تولدت مبارک!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:110.8pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">9/3/1380 </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-language:FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; "><span>&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> text/html 2012-05-16T03:43:35+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری جنگ نابرابر http://desert-1984.mihanblog.com/post/82 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font class="Apple-style-span" face="'B Mitra'"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font class="Apple-style-span" face="'B Mitra'"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 16px; line-height: 18px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 17px; line-height: 19px; ">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">آدمیزاد آنقدر پیچیده است که گاه از درک ساده ترین رفتارش درمی مانی. دلیل بعضی کارهایم را سالها بعد درمی یابم. این پیچیدگی چنان با بی نظمی طبیعت درهم آمیخته که گیجی و گنگی، غالب ترین و صادقانه ترین حسی ست که در این روزها پیروزی اش را در جنگ نابرابر با من پذیرا نیستم. در این کشاکش بی پایان، آنچه ناممکن نمی نماید بهم ریختن همه ی مفاهیمی ست که روزگارت را بر آن بنا نهاده بودی. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">از طرفی محکوم به بودنی، به شب را روز کردن، به باور صبح و کوشش بی وقفه ای در تمیز دادن امروز از همه ی آنچه که پشت سر گذاشته ای. منی که از درک خویشتن عاجزم چگونه می توانم معنی رفتار دیگری را دریابم؟ به کنه احساس کسی پی بردن، عیار صداقت گفتار او را سنجیدن، انگیزه ی رفتار او را دریافتن ... دامی ست که خواه ناخواه در روابطت گرفتارش می شوی. حتی اگر بخواهی فلسفه ی زیستنت را بر ساده انگاری هم بنا کنی در می یابی که این پیچیدگی ها و کج فهمی ها و نفهمیدن ها در ساده ترین مفاهیم هم جاخوش کرده اند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">سرافکنده ای از اینهمه گیجی. سر خورده ای از اینهمه ویرانی و برهوتی که پیش رویت گسترده است و آگاهی نام دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">چشم ها را می بندم. گوش ها را با دستهایم می گیرم و با فریاد خیل عظیم بی نظمی ها همصدا می شوم.</span><span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p></p> text/html 2012-04-09T00:17:45+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری عاشق معاصر http://desert-1984.mihanblog.com/post/81 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>مرد : چطور دلت میاد من اینجا خسته و گشنه کار کنم تو اونجا بخوابی؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>زن : دلم که نمیاد ولی بعد از ناهار این خستگی دو برابر میشه. بیام پیشت باهات همدردی کنم؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>مرد : ای جانم... دردی و درمان نیز هم!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>زن : درد که نیستم خدایی. حالا مونده تا درد بشم.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>مرد : دوست داری بشی؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>زن : اگه بتونم درمونشم باشم، آره. چرا که نه؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>مرد : من همیشه دنبال درد بی درمونم.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>زن : پس سراغ خوب کسی اومدی!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>مرد : می دونم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>زن : نه. اونقدری که باید نمی دونی. اما... خودمونیم اونقدری که نباید هم می دونی.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>مرد : بازم می دونم.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>زن : ...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>مرد : ...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>...</SPAN> text/html 2012-02-29T16:11:44+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری مدیون http://desert-1984.mihanblog.com/post/80 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f7f5ee" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Homa'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'B Homa'" lang=FA>سی و یک ساله است اما... اما من دیگر نوزده ساله نیستم.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: 'B Homa'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f7f5ee" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Homa'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'B Homa'" lang=FA><FONT size=3>به ناچار تاوان این سالها را سالهای بعد خواهند داد . نه.. نه... نه ! این برف را سر باز ایستادن نیست. چنان می بارد که وسوسه ی ساختن آدم برفی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هر صبح وجودت را فرا می گیرد. می سازی اش با این باور که بهار از راه می رسد و آبش خواهد کرد. اما ... نه ... این برف را سر باز ایستادن نیست.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f7f5ee" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'B Homa'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'B Homa'" lang=FA><FONT size=3>نوزده ساله نیستم .... نه جان زیان دیدن دارم و نه یارای دادن تاوان. امان! امان از وسوسه ی آدم برفی!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-02-28T04:08:25+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری یک کتاب یک حرف نگفته 10 http://desert-1984.mihanblog.com/post/79 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>هیچ چیز از آن انسان نیست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>هرگز <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>نی قدرتش، نی ضعفش<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>و نی دلش حتی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>و آن دم که دست به آغوش می گشاید،<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>سایه اش سایه ی صلیبی ست...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>و آن دم که می پندارد خوشبختی اش را <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>در آغوش فشرده است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>آن را له می کند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>زندگی او طلاقی عجیب و دردناک است<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>هیچ عشقی را سرانجام خوش نیست...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>....<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>نمایشنامه ی<B> خرسهای پاندا؛ به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد</B>، همه ی کوشش خود را به کار گرفته است تا چیزکی خلاف آنچه این شعر می گوید ابراز دارد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>نفی تسلیم و عدم اختیار همان است که نویسنده در صدد بیان آن است. لحن، گیرا و موجز است. اتفاقها تازه اند و خواننده را یادآور هیچ لحظه ی مکرری نیستند. مرد داستان با حادثه ی نرمی روبروست که پایانی بر بیهودگی هایش است و زن داستان انگار از ابتدا تکلیفش با همه چیز و همه کس معلوم است. تنها در پی کسی ست که از بودن و شدن رهایی یابد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اینکه ماتئی ویسنی یک این نمایشنامه را تحت تأثیر فلسفه ی شرق و تناسخ و این حرفها نوشته شکی نیست اما آنچه در این اثر ستودنی ست خلق لحظاتی ست که مخاطب را با حقیقت بودن روبرو می کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-02-10T04:12:46+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری زمزمه می کنم http://desert-1984.mihanblog.com/post/78 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">گاهی فکر می کنم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">بر میدان اصلی شهر شلاقت بزنم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">تا مجلات عکس هر دومان را در صفحه ی اول چاپ کنند<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">و آن ها که نمی دانند، بدانند که معشوق من تویی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">از تجربه ی عشق پشت پرده <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">از بازی نقش عاشق کلاسیک خسته شدم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">می خواهم صحنه ی تئاتر را بالا ببرم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">نمایشنامه را پاره کنم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">کارگردان را بکشم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">و مقابل همه ی مردم اعلام کنم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">که من عاشق معاصرم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">و به رغم کراهت این قرن، معشوق من تویی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">می خواهم مجلات اعتراف کنند<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">که من بزرگ ترین آنارشیست قرنم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">این بهترین فرصت است<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">که با تو در یک عکس باشم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">تا عاشقان صفحه های جنایی-عشقی بخوانند<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 115%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; text-shadow: none; mso-bidi-language: FA">که معشوق من تویی... <o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-01-06T12:53:33+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری طاعون زده http://desert-1984.mihanblog.com/post/77 <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; text-shadow: auto; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>... و شادی التهابی است که لذت بردن از آن ممکن نیست.<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span><b><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b></span> text/html 2011-12-31T07:41:00+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری پارادوکس زمستانی http://desert-1984.mihanblog.com/post/76 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>طعم تازه ای دارد اینکه دارم مزمزه اش می کنم. مثل یک خواب زمستانی ست توی گرگ و میش اردیبهشت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>خلسه ی بی نظیری دارد. زمان را گم می کنی و مکان اصلا برایت مهم نیست. توی خواب و بیداری پتو را تا زیر چانه ات بالا می کشی و از اینکه لازم نیست به هیچ چیز فکر کنی لبخند می زنی. چشمهایت از لهیب آتش می سوزند و گونه هایت از گرما گل انداخته اند. پلکها را برهم می نهی و انگار می کنی که از هوش رفته ای. پشت پنجره ابرهای بهاری بی مهابا باریدن گرفته اند و تو از این همه نشئگی که در خلاء گرفتارت کرده شادمانی.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> </SPAN></FONT><SPAN style="mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal></SPAN></SPAN></P> text/html 2011-12-13T09:51:31+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری معلق http://desert-1984.mihanblog.com/post/75 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">کدام گزینه را دوست دارید؟ اصلا هیچ کدام را دوست دارید؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">الف<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">شلخته راه رفتنش را دوست دارم در هیئت مردی که برایم ناشناخته است؛ کتی که قالب تن نیست با پاهایی که در کفشها گویا لق می زنند و شال گردنی که از زیر کت نا مرتب و نامتقارن بیرون زده است به سرعت از کنارم رد می شود و من با خود می اندیشم چه چیز این شلخته برایم دوست داشتنی ست؟<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">ب<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font><span style='font-family: Tahoma; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; text-shadow: auto; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US;' dir="RTL" lang="FA">کاش من آن شال گردنی بودم که وقت رسیدن بی حوصله به جارختی می آویزی اش و وقت رفتن با عجله بین یقه ی بلوز و بارانی ات جایش می دهی بی آنکه بدانی بطور مساوی از دو بر شانه هایت آویزانند یا نه؟<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span></span></p> text/html 2011-11-04T09:15:02+01:00 desert-1984.mihanblog.com مارال اسکندری دیالوگ پرانی 3 http://desert-1984.mihanblog.com/post/74 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">بهروز کنج اتاق کز کرده و به رسم جاهل ها زانو به بغل گرفته : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 110.8pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">خدایا! چه جوری شد که این جوری شدو ولش.... یه راهی جلو پام بذار که یه جور دیگه شم... یه جورِِ جور ... یه جورِِ خوب!</span><span style="font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span style="mso-tab-count: 1;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></span><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> <o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font>